Mantry

MANTRA JOGA – VINI YOGA 


Mantra Joga (Vini Joga) – ścieżka zjednoczenia poprzez recytacje formuł wedyjskich, mantramów; osiąganie mokszy poprzez recytowanie mantramów. Klasyczna, wedyjska Mantra Joga nazywana jest Wini Jogą (Vini Yoga). Praktyka mantramów jest podstawą Tantra Jogi oraz Kundalini Jogi. Mantra Joga prowadzi do osiągnięcia stanu Moksza (Moksha), Wyzwolenia, Zbawienia, poprzez recytację świętych słów zwanych mantramami. Tradycyjna wedyjska Vini Yoga to praca z sylabicznymi dźwiękami alfabetu sanskryckiego oraz recytacja tekstów Rygwedy. 

Mantra Joga jest Jogą modlitwy wibracyjnej wzbogaconą w sposób istotny o znaczenie oraz wibracje dźwięków oraz słów. Można mantram uważać za intensywne połączenie modlitwy z recytacją czy śpiewaniem alikwot. Mantram służy do głębszego rozwoju duchowego, wznosząc duszę wprost do świadomości Boga, Brahmana, Wszechducha, Absolutu!

Stosowanie mantry polega na wielokrotnym recytowaniu, śpiewaniu, szeptaniu lub intensywnym powtarzaniu w myśli. Niektóre praktyki duchowe oraz religijne wymagają powtarzania mantry określoną ilość razy, często 100 tysięcy razy zapoznawczo. Do liczenia używa się zazwyczaj mali złożonej z 27 lub 108 koralików. W hinduizmie, dżinizmie, buddyzmie jak i całej tradycji wedyjskiej do powtarzania mantr (dźapa), służy 108-koralikowy sznur modlitewny zwany dźapamala lub rudraksza.

Hinduiści, dżiniści czy buddyści przynależąc razem do tradycji wedyjskiej są zdania, że wibracja mantry słyszana przez inne istoty lub niesiona przez wiatr może przynieść wiele pożytku innym. Miejsca długotrwałej praktyki kogoś, kto osiągnął z pomocą danej mantry Oświecenie czy Wyzwolenie stają się w naturalny sposób miejscami świętymi.

Najsławniejszą i najważniejszą w religii wedyjskiej jest mantra Om (AUM). Om-kara oznacza praktykę powtarzania mantramu Om. Przykładową popularną mantrą do Śiwy jest mantra “Om Namah Śivāya“, a najpopularniejszą mantrą do żeńskiego bóstwa w hinduizmie jest mantra Gayatri (Gāyatrii).

Z okresu klasycznego pochodzą mahāvakya – wyzwalające duszę frazy mantryczne.Mahawakja w dewanagari महावाक्य, trl. Mahāvākya – to nazwa dla jednej z grupy klasycznych mantr, których źródłem są teksty Upaniszad. 

Mantra – Wyzwolenie Umysłu 


Mantra - skt. mana umysł, tra wyzwolenie, w dewanagari मन्त्र, od rdzenia man – myśleć, z przyrostkiem tra- wznieść lub ochraniać – w buddyzmie i hinduizmie formuła, werset lub sylaba, która jest elementem praktyki duchowej. Jej powtarzanie ma pomóc w opanowaniu umysłu, zaktywizowaniu określonej energii, uspokojeniu, oczyszczeniu go ze splamień. 

Szczególnie istotną sprawą jest bezpośredni przekaz z ust wykwalifikowanego nauczyciela, gdyż tylko wtedy mantra uzyskuje właściwą moc. Mantra to po prostu wibrująca modlitwa różańcowa w świętym języku Bogów: Devanagari, czyli w sanskrycie. Znaczenie słowa mantra wywodzone jest od manas (umysł) i trayati (ochrona).

Mantra jest jedną z najistotniejszych metod duchowej praktyki, prowadzących do wyzwolenia i oświecenia. Mantra jest jednym z elementów praktyki na aspekt Oświeconej Istoty (hind. Dewa, Iszta, tyb. Jidam, indywidualna anielska forma medytacyjna. Pozwolenie i błogosławieństwo do praktyki nad tekstami mantramów umożliwia inicjacyjny przekaz znany jako Dikszan, a w buddyzmie Lung.

Kto nie recytuje mantramów, ten nie ma łączności z Bogiem ani aniołami, nie ma wstępu do niebios. Mantrowanie czyli wibrująca modlitwa różańcowa to podstawowy środek duchowego rozwoju, który pozwala ożywić świadomość w sferze ākāśa (akaszy) czyli duchowego żywiołu Niebian.

Joga i Tantra posługują się ściśle określonymi dźwiękami, które pierwotnie oznaczały modlitwę i tak właśnie traktowane są w Wedach. Współcześnie wykorzystuje się czasem mantry jedynie ze względu na ich wibracje oraz, w niektórych przypadkach, treści filozoficzne, co jest poważnym błędem. Uważa się w niektórych spaczonych umysłowo środowiskach, że nie jest ważne co mantra znaczy, ale jak dźwięczy i jak wibruje. 

Poprawne zrozumienie i akceptacja treści mantry zwiększa znacząco jej działanie, a samo rozmyślanie nad znaczeniem mantry jest częścią praktyki duchowej z mantrą. Dźwięk jest również jednym z głównych narzędzi, którymi mniej lub bardziej świadomie, posługują się kapłani wielu religii podczas różnych ceremonii. Kapłan udzielając sakramentów lub celebrując nabożeństwo wypowiada pewne słowa mocy, wywierające w ciałach niewidzialnych człowieka zamierzony skutek.

Wibracje dźwięku wytworzone przez mantrę wzbudzają podobne wibracje w sferze eterycznej (akaśnej) i wywołują w niej fale mające harmonizujący wpływ na nasze ciało eteryczne, astralne i mentalne oraz duszę zestrajając je w jedności. Każda mantra ma swój własny kształt myślowy a najświętsze mantry tworzą myślokształt o wielkiej czystości i sile. 

Wibracje dźwięków wytworzone przez mantry pobudzają tkanki ciała i ćakry do większej aktywności, do wyższego poziomu wibracji. Powoduje to oczyszczenie organizmu ludzkiego oraz środowiska z wibracji niekorzystnych. Godny uwagi jest fakt, że nie tylko mantrujący podlega wpływowi mantry, ale i jego otoczenie, a nawet samo miejsce praktykowania recytacji.

Odpowiednio dobrane mantry mają również działanie lecznicze, przekazując swoją wibrację wewnętrznym organom ciała, będąc swoistą muzykoterapią czy dźwiękoterapią. Szczególnie wrażliwym rezonatorem na dźwięk jest kręgosłup, który w pewnych punktach wibruje w odpowiedzi na tony muzyczne, a jego wibracje przekazywane całemu organizmowi dokonują wewnętrznego masażu. Warto pamiętać, że mantra jest ściśle związana z językiem Sanskrytu i nawet buddyści za mantram uważają tylko taką część tekstu modlitewnego, która recytowana jest w Sanskrycie!  

Zachód fascynuje się mantrami 


Jest wiele rzeczy ciekawych na Wschodzie, które fascynują człowieka Zachodu.  Man od słowa Manas uznacza umysł, tra - uwolnienie. W takim znaczeniu wschodnia modlitwa, magiczna formułka czy zaklęcie w świętym języku Bogów i Bogiń Nieba to przede wszystkim sposób na oczyszczenie umysłu. Moce, które dzięki nim można zdobyć, zdają się pozostawać na drugim planie, szczególnie na początku praktyki. Taka  definicja mantry pozwala na traktowanie jej jako kombinacji dźwięków uwalniających umysł i oczyszczających świadomość. A uwalniać i oczyszczać umysł można na wiele sposobów, stąd też wyodrębnia się formułki, zaklęcia, mantry uniwersalne i osobiste, jawne i nie wyjawione niewtajemniczonym, proste i złożone, słowne i ruchowe. 

Gest religijny, mudra ,może mieć moc podobną do tej, jaką zawiera dźwięk lub przedmiot magiczny. Gdy potężną mantrę wzmocni się potężnym gestem, wówczas można dokonać rzeczy, które trudno sobie wyobrazić, a co dopiero nazwać. Przyglądając się naturze mantr, a także innych zjawisk wybiegających poza kategorie czysto rozumowe, należy się wyzbyć wartościowania. Nie można za tym mówić o mantrach złych lub dobrych, pozytywnych lub negatywnych. Wszystko bowiem zależy od uczynków człowieka, choć nie może być mowy o przypadkowości lub dowolności. 

Kombinacja dźwięków występująca w mantrach nigdy nie jest pozbawiona znaczenia realnego, a czasami wykracza nawet poza symbolikę, posiada interpretację na poziomie dźwięków oraz wibracji energetycznych. Nie chodzi jednak tylko zrozumienie tych formuł magicznych, ale o wierne powtarzanie, dokładne wibrowanie dźwięków i melodii, i to w każdym szczególe. Na wschodzie odkryto, że w dźwiękach zaklęć i mantr przejawiają się bóstwa, dzięki czemu są one uświęconymi wibracjami. W duchowości Zachodu, że na początku był dźwięk , który miał pewną moc. 

Słowa mocy zwykle stanowią domenę kapłanów, szamanów lub osób wtajemniczonych. Natomiast większość mantr jest dostępna zwykłym śmiertelnikom które zaś, jak OM NAMAH ŚIWAYAH czy OM MANI PADME HUM, stanowią dobro całego świata, całej ludzkości. Dobro to nie wiele ma wspólnego z dobrem materialnym, gdyż dotyczy możliwości doskonalenia własnej osobowości, pracy nad sobą. Oczyszczanie umysłu i wszystko, co się z tym wiąże, traktuje się na Wschodzie jako niezmierne ważne dla osiągnięcia mocy. Powinno ono poprzedzać niemal wszystkie czynności natury mistycznej i magicznej. 

Mantry o charakterze uniwersalnym to :

- OM NAMAH ŚIWAYAH - mantram śiwaicki joginów i tantryków, mantram pradawnej wedyjskiej kultury Rudra Śiwa Dewa. Mantra ta bardzo  wzmacnia każdy proces oczyszczania, wzmacnia praktyki oczyszczania, niszczy nasze negatywne cechy oraz ignorancję, usuwa ciemność i mrok, przywołuje boskie światło i mądrość. 

- OM MANI PADME HUM - mantra tybetańska, której przepisuje się wiele różnych znaczeń, m.in. inwokację „Om Klejnot Lotosu", a jak wiadomo siedzibą Klejnotu (Mani) jest ćakram Manipura. Poszczególnym sylabą odpowiadają kolory, ukryte stany ludzkiej podświadomości, siły nadnaturalne i inne wartości. Mantrę tę można recytować bez uświadomienia sobie sensu poszczególnych słów. 

- GAYATRI MANTRA - uważana za jedną z najświętszych mantr, czyli różańcowych modlitw wedyjskich. Tradycje dharmiczne, szczedgólnie bramińska, uwazają że ma moc niweczenia karmana. Jest to praktyka codzienna wszystkich uczniów bramińskich w Indiach, recytowana trzy razy dziennie (sandhya) po 108 razy z użyciem mali (różańca). Gayatri Mantra stanowi modlitwę do Sawitura (postaci Boga opiekującej się Słońcem), akcentujące medytację nad jego doskonałym światłem z prośbą o oświecenie intelektu. Istnieje wiele dobrych przekładów znaczenia, które się uzupełniają lub zawierają dodatkowe objaśnienia. Jeden z typowych przekładów to: "Oto Światłość ogarniamy (przenikamy); Cali światłością niebios przeniknięci; Światłem wszystko umacniamy!" Gayatri mantra jest Mahamantrą tradycji wedyjskiej i służy przebudzeniu oraz oświeceniu! 

Om bhur bhuvah svah! ||
Tat savitur vareńyam Bhargo devasya dhimahi |
Dhiyo yo nah praćodayat! || 

Mantra Gayatri jest bardzo silną mantrą wedyjską pochodzącą sprzed wielu tysięcy lat. Mantra Gayatri jest uważana za matkę wszystkich mantr, zawiera w sobie wszystkie inne mantry. To jest sekret mantry Gayatri, co powoduje, że jest to jedna z najsilniejszych mantr.  Kiedy śpiewasz mantrę Gayatri, powoduje ona wyciszenie umysłu, a kiedy umysł jest wyciszony, uzyskujesz spokój. Kiedy umysł jest wyciszony, widzisz, że twoja duchowa droga nie jest taka trudna. Zobaczysz, że osądzanie, które tkwiło w twoim umyśle, zniknie. I zobaczysz, że to czego szukasz, jest tuż obok ciebie bardzo, bardzo blisko. Wszystko zależy od tego, jaki jest twój umysł. Dlatego właśnie mantra Gayatri oczyszcza umysł. Wobec kogoś, kto naprawdę szczerze poszukuje Boga, Bóg, Brahman, sam się odsłania. Ona zawsze gotowa jest pomóc. 

Bogini Gayati ma w sobie wszystkie aspekty stwórcy,  opiekuna i niszczyciela oraz wszystkie odpowiednie atrybuty reprezentujące  te Boskie cechy, o których właśnie mówiliśmy. Siedzi na czerwonym lotosie, który symbolizuje jej całą moc (Parashakti), Jej bicz symbolizuje zgładzenie wszystkich grzechów, a  topór - zniszczenie ego, dumy i arogancji. Siedzi na łabędziu, który jest symbolem czystości. Jest to ostateczna czystość bez jakiejkolwiek negatywności, ponieważ Ona jest  przejawem samego Brahmana. "Udzielę ci mojego schronienia i zawsze jestem gotowa, aby dawać". O cokolwiek poprosisz - Ona ci to da.

Gayatri ma pięć twarzy, które symbolizują pięć elementów. Te pięć elementów spaja cały wszechświat, ale nie wszędzie te pięć elementów pozostaje w ruchu. Bogini Gayatri ma dziesięć rąk, co oznacza, że zawsze jest gotowa przyjść Ci z pomocą. Sposób trzymania rąk mówi "Nie bójcie się niczego moje dzieci". "Jestem Matką. Jestem tutaj zawsze, aby Was chronić". Ona da Wam wszystko. Po prostu śpiewając mantrę Gayatri otrzymacie wszystko, czego pragniecie w życiu. Aczkolwiek w końcu uświadomicie sobie, że przyszliście z niczym i odejdziecie z powrotem z niczym. Jedyna rzecz, którą naprawdę macie do zrobienia to oświecenie, duchowe urzeczywistnienie, samorealizacja, samprajńata.

Medytacja z mantrami to jest typowa medytacja wywodząca się z jogi. Szczególnie TANTRA praktykuje dużo z mantramami w Sanskrycie! Mantry są to powtarzane bez przerwy słowa, albo zdania. Ich intonacja pozwala uspokoić i wyciszyć umysł. To jest łatwa medytacja, poleca się ją każdemu początkującemu, ponieważ powtarzając w myślach mantrę zagłusza się dialogi wewnętrzne i stopniowo zdobywa się nad nimi coraz większą kontrolę. 

Podstawowymi mantrami, są głoski alfabetu sanskryckiego czyli 50 sylab Dewanagari, Mowy Bogów. Każda sylaba odpowiada jakiemuś konkretnemu punktowi energetycznemu w ciele człowieka. Według filozofii jogi w ciele jest 7 podstawowych czakr (punktów energetycznych), których zablokowanie nie pozwala swobodnie przepływać energii życiowej - pranie. W każdym razie powtarzanie tych głosek w połączeniu z koncentracją na odpowiednich miejscach w ciele, rzeczywiście je rozluźnia, a co ważniejsze pomaga uspokoić umysł i łatwo wejść w stan medytacji, Dhyanam. 

Do praktyki siadamy w jogicznej pozycji medytacyjnej ze skrzyżowanymi nogami, najlepiej w lotosowej, prostujemy plecy, twarz prosto przed siebie, oczy przymknięte lub zamknięte, oddychamy głęboko i spokojnie. W samej wstępnej medytacji można powtarzać, którąkolwiek mantrę, każda wprowadzi Cię w stan skupienie i błogości. W każdym razie proponuje się korzystając z tego, że odpowiednie mantry rezonują z odpowiednimi miejscami w ciele. Jeśli boli cię któreś miejsce w ciele, to skorzystaj z mantry, która rezonuje jak najbliżej tego miejsca. Jeśli masz stresująca pracę, to pamiętaj, że stres bardzo często zbiera się okolicach żołądka, więc powtarzaj wtedy mantrę ”Ram”. Zaszkodzić Ci to nie zaszkodzi, a wiele osób mówi, że to rzeczywiście pomaga. 

Mantramy odpowiadnie do czakry: 

Czakra Podstawy – "Lam
Czakra Sakralna – "Vam" 
Czakra Splotu słonecznego – "Ram" 
Czakra Serca – "Yam" 
Czakra Gardła – "Ham" 
Czakra Trzeciego Oka – "Om" 
Czakra Korony, właściwie Gurućakram na szczycie głowy - "Aim"... 

Idealnie, w czasie medytacji wizualizować sylabę zapisaną w Sanskrycie w odpowiednim kolorze wskazanym przez Mistrza, Guru. 

W Tybecie i w Indiach opracowano wiele technik medytacyjnych, w których adept „pracuje wyłącznie z sylabą OM". 

1 komentarz:

  1. Bardzo pomocny artykuł. Mantry i ich praktyka to bardzo poważna sprawa i tak jak nie chodzimy do apteki bez recepty od lekarza tak też nie powinniśmy sami sobie aplikować praktyk z mantrami które znajdujemy w internecie. Mantry dostajemy do praktyki i konsultujemy z Nauczycielem Duchowym!
    Pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń